Regulamin konkursu na Facebook’u
(„Konkurs”)
 
1. Organizatorem Konkursu jest Patryk Strzelewicz Q-WORKSHOP z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Rawicka, nr 34, 60-113, REGON: 634582037, NIP:7822265225, (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 
3. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadania konkursowego przez uczestników Konkursu. Zadaniem Komisji Konkursowej jest również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 
4. Konkurs trwa od 01.12.2022 r. od godziny 16:00 do24.12.2022 r. do godziny18:00 czasu polskiego.
 
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające miejsce stałego pobytu lub zamieszkania w Polsce, w Europie i gdziekolwiek indziej, z wyłączeniem Rosji, Argentyny, Brazylii, Korei Północnej, Libii, Madagaskaru, Norfolk, Saint Barthélemy i Saint Martin;

2) które w dniu publikacji Ogłoszenia Konkursu ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego.
 
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).
 
7. Warunki udziału w Konkursie: Zadaniem konkursowym “Christmas Card Challange” (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na wykonaniu zadania określonego w poście na profilu Facebook Organizatora.
 
8 . Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę napisany pod postem komentarz. Komisja o przyznaniu nagrody dla zwycięzcy zdecyduje na podstawie subiektywnej opinii.
 
9. Nagroda przewidziana w konkursie to świąteczna kartka podpisana przez zespół Q WORKSHOP wysłana z Polski do Zwycięzcy.
10. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 30 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych, tj. imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.
 
11. Wyniki zostaną ogłoszone codziennie przez następujące po sobie 24 dni w poście konkursowym, zamieszczonym na profilu na Facebook’u. Nagrodzony Uczestnik zostanie „otagowany” (oznaczony) w treści posta (nick z serwisu Facebook). Zwycięzca konkursu powinien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w celu podania danych wskazanych w ust. 10.
 
12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym mowa w ust.7 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w uczucia religijne, jak również treści, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on poprawnych danych lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony serwisu Facebook.
 
15. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać, wysyłając wiadomość w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: Shop@Q-workshop.com lub na adres siedziby Organizatora podany w ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs” w czasie trwania Konkursu jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy. Reklamacja po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni.
 
16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wybranym Uczestnikom. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portal społecznościowym Facebook oraz w przypadku Zwycięzcy podanie danych wymaganych w ust.10 w celu odbioru Nagrody. Administratorem danych osobowych jest Patryk Strzelewicz Q-WORKSHOP z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Rawicka, nr 34, 60-113, REGON: 634582037, NIP:7822265225.17. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się do współpracy w tym zakresie z Organizatorem, podając dane wymagane do rozliczenia zobowiązania. W przypadku przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości opłaty wymaganej na pokrycie podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.
 
18. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: w trakcie trwania Konkursu. Każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania kopii Regulaminu, po przesłaniu pisemnej prośby do Organizatora na adres mailowy: Shop@Q-workshop.com.
 
19. Uczestnik Konkursu w momencie przystąpienia do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 
20. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 
21. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie Roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

22. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane polubownie w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy - tutaj: Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 
24. Organizatorowi przysługuje prawo do umieszczenia zmian w  Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez Uczestników praw. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu Obowiązują od daty ich publikacji w tym dokumencie.