Regulamin Karty Podarunkowej

§ 1 Informacje ogólne i definicje

 1.         Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji oraz użytkowania Karty Podarunkowej.
 2.         Słownik określeń używanych w Regulaminie:
 3.         Regulamin – niniejszy regulamin Karty Podarunkowej;
 4.        Karta Podarunkowa – karta w formie bonu towarowego na okaziciela, wydana w formie elektronicznej uprawniająca Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym q-workshop.com;
 5.         Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej: QW Sp. z o.o., wpisans do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ul. Trójpole 3 61-693 Poznań, NIP: 7792432976, REGON: 361993091;
 6.        Nabywca – osoba, o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje przekazania środków pieniężnych w walutach PLN (Złoty polski), USD (Dolar amerykański), EUR (Euro), GBP (Funt szterling) na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie Karty Podarunkowej;
 7.        Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej;
 8.          Sklep internetowy – sklep internetowy wskazany na stronie www.q-workshop.com;
 9.         Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 10.        Usługi – usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 11.          Zwrot – zwrot towaru na skutek reklamacji, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 12.         Program Karty Podarunkowej rozpoczyna się 01.03.2020 roku i trwa do odwołania.
 13.         Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do wydania Karty Podarunkowej – w zamian za przekazanie przez niego za pomocą akceptowanych kart płatniczych bądź przelewem określonej ilości środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez nabywcę spośród trzech dostępnych progów cenowych wyrażonych w czterech walutach:
 14.         25 PLN, 50 PLN, 100 PLN;
 15.        25 USD, 50 USD, 100 USD;
 16.         25 EUR, 50 EUR, 100 EUR;
 17.        25 GBP, 50 GBP, 100 GBP;

oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1.         Nabycie Karty Podarunkowej odbywa się poprzez wybranie określonej wartości Karty Podarunkowej w określonej walucie i dodanie do koszyka w Sklepie internetowym.
 2.         Karta Podarunkowa w formie elektronicznej zabezpieczona umieszczonym na niej indywidualnym jednorazowym ciągiem liter lub cyfr zostanie wysłana na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Nabywcy.
 3.         Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Każdorazowo w momencie wydania Karty, Wydawca umieszcza informacje o okresie jej ważności na Karcie Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać wydłużony.
 4.         Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana tylko raz w jednej płatności za transakcję, przy czym może być to transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów za które dokonana zostanie jedna płatność.
 5.         Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w całości ani w części. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 6.      Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 7.      Po przekazaniu Karty Podarunkowej Nabywcy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy.
 8.      Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie internetowym za płatność dokonaną z wykorzystaniem Karty Podarunkowej. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki (dostawy) Towaru Użytkownik pokrywa ze środków własnych.
 9.      Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, jej wartość nominalna ulegnie obniżeniu o cenę należną za zakupione przez Użytkownika Towary.
 10.      Gdy wartość Towaru jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru i wartości Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za zakup Towarów na rzecz Sklepu internetowego.
 11.      Wydawca nie dopuszcza dokonania płatności w Sklepie internetowym w ramach jednej Transakcji za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.
 12.      Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
 13.         upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
 14.        w przypadku, gdy działania użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub podjął jakiekolwiek działania polegające na fałszowaniu danych,
 15.         wykorzystania Karty Podarunkowej.

 

§ 2 Reklamacje

 

 1.         Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 2.         Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane:
 3.         w formie pisemnej na adres: QW Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 1A, 62-310 Pyzdry
 4.        na adres poczty elektronicznej: shop@q-workshop.com.
 5.         Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 6.         Użytkownik może złożyć reklamacje, jeżeli usługi związane z realizacją Kart Podarunkowych opisane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Wydawcę niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych wynikających z działania Sklepu internetowego.

 

§ 3 Zwrot

 

 1.         Nabywca może dokonać zwrotu Karty Podarunkowej nabytej u Wydawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłat za Kartę Podarunkową.
 2.         Zwrot Karty Podarunkowej można dokonać poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej shop@q-workshop.com. Wydawca weryfikuje możliwość zwrotu Karty Podarunkowej poprzez sprawdzenie czy Karta Podarunkowa nie została wcześniej wykorzystana i po pozytywnej weryfikacji dezaktywuje Kartę Podarunkową oraz dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego na wskazany rachunek bankowy przez Nabywcę.
 3.         W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia odstąpienia od umowy nabytych Towarów w Sklepie internetowym opłaconych Kartą Podarunkową, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi.
 4.         Jeżeli wartość zwrotu wymieniona w ustępie poprzedzającym wynikająca z ceny Towaru, jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, którą była dokonana płatność za Towar, Użytkownik, który dokonuje zwrotu Towaru otrzymuje jedynie kwotę stanowiącą równowartość zwracanego Towaru. Różnica wartości Karty Podarunkowej wykorzystanej do płatności za zwracany Towar i kwoty stanowiącej równowartość zwracanego Towaru ulega przepadkowi.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1.         Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2.         Regulamin Kart Podarunkowych dostępnych jest na stronie internetowej www.q-workshop.com.
 3.         Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia wydawania Kart Podarunkowych w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu wydawania Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani przez stronę internetową www.q-workshop.com oraz w zmienionej treści regulaminu.
 4.         Wydanie Karty Podarunkowej stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Nabywca otrzyma od Wystawcy fakturę potwierdzające nabycie Karty Podarunkowej.
 5.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2020 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych począwszy od tej daty.